فرامرز دادور - رنگین کمان

نویسندگان Posts by فرامرز دادور

فرامرز دادور

12 POSTS 0 نظرات

مبارزاتِ مردمی و نقش اپوزیسیون سوسیالیست در ایران (فرامرز دادور)

در ایران وضعیتِ زندگی برایِ مردم بسیار دشوار است. تداومِ اختناقِ سیاسی/اجتماعی و وخامت در شرایط اقتصادی برای اکثریت مردم، تقریبا تحمل ناپذیرمیباشد. نبودِ...

نگاهی به مبارزات زنان در ایران و جهان: فرامرز دادور

جنبش زنانِ، در صف اولِ مبارزاتِ آزادیخواهانهِ ایران قرار دارد. در نظام جمهوری اسلامی، تحتِ سیطرهِ حکومتِ سرکوبگر و تحمیلِ مجموعه قوانینِ ارتجاعی و...

ضرورتِ پایبندیِ اپوزیسیون به ارزش های مردمی: 

فرامرز دادور

بعد از تقریبا ۴ دهه سلطه نظام ولابت فقیه و نبود یک اتحاد گسترده و انسجام یافته حول یک پلاتفرم متعهد به ضوایطِ اصولی...

ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری: فرامرز دادور

ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگریدر این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و...

منظور از یک جمهوریِ دمکرات و لائیک چیست؟: فرامرز دادور

در میانِ جنبش آزادیخواه و عدالتجویِ ایران، نگرش های نسبتا متفاوتی در مورد ایده هائی مانندِ دمکراسی، آزادی، عدالتِ اجتماعی، لائیتیسه و جمهوری وجود...

نگاهِ یک کنشگرِ مستقل به سرنوشتِ پروژهِ وحدت چپ: فرامرز دادور

در خطور زیر، وضعیت فعلیِ "پروژهِ وحدتِ چپ"، از دیدگاهِ یک کنشگرِ مستقلِ چپ که دیرتر به پروسهِ شکل گیریِ آن پیوست، بررسی میگردد....

چشم اندازِ جمهوری و دمکراسی اجتماعی در ایران: فرامرز دادور

بدیهی است که در ایران، دمکراسی سیاسی به مفهوم لیبرالیِ آن، یعنی نهادینه بودنِ حقوقی مدنی و آزادیهای سیاسی وجود ندارد. مخالفان و گروه...

نگاهی سوسیالیستی به مبارزاتِ جنبش کارگری در ایران: فرامرز دادور

  سمت گیریِ رادیکال و سوسیالیستی یکی از موضوعات مهم در جنبش کارگری است و در خطوطِ زیر با توجه به وضعیتِ جنبش در ایران،...

نگاهی تاریخی به مبارزاتِ دمکراسی خواهانهِ جنبش هایِ ملی و ملیتی...

واژه های ملت و ملیت در پرتو اعتقادِ به دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم، بهتر قابلِ ارزیابی هستند. احتمالِ آن بسیار است که در...

مبارزاتِ سوسیالیستی و کنترلِ کارگری: فرامرز دادور

سالها است که در بینِ فعالانِ سوسیالیستِ جنبش کارگریِ ایران، یکسری گفتمان ها در راستایِ ایجادِ انسجام، تشکل یابی و  برنامه ریزیهای مشترکِ مبارزاتی...