هشت مارس، روز مبارزه برای احقاق حقوق زن است

هشت مارس، روز مبارزه برای احقاق حقوق زن است

893
0
SHARE

بیانیه شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک

صد و یک سال از نخستین هشت مارس می گذرد. هر سال برزگداشت این روز در سراسر جهان توسط میلیون ها زن و مرد برگزار مى شود.

هشت مارس سال روز پیمان و همدلى جنبش مستقل زنان ایران با جنبش هاى مستقل سایر نقاط جهان به شمار می رود که هدف آن مبارزه گسترده براى رفع ستم جنسیتى، ازبین بردن خشونت و نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مى باشد.

مبارزات زنان ایران تحت سلطه حاکمیت استبدادى دینى براى تحقق بخشیدن خواست های انسانی از جمله : رفع حجاب اجبارى، الغای قانون سنگسار، به رسمیت شناختن قتل هاى ناموسى به مثابه قتل عمد، و مبارزه با بیعدالتی های اجتماعی که منجر به تن فروشى می شوند، قریب به جهار دهه می باشد که با زندان سرکوب و حتى اعدام روبرو بوده است.

دستمزدهای بشدت پایین، بیکارى سرسام آور، فقر وتهدستی روز افزون وتجارت وتوزیع مواد مخدر توسط عناصر وباندهاى حکومتى از یک سو واز سوى دیگر سیاست هاى زن ستیزانه حاکمیت جمهوری اسلامى از عوامل اصلى این وضعیت اسفناک در خانواده هاى تهیدست وکم درآمد بشمار مى روند.

بى شک تا زمانى که مسبب واقعى این فقر و فلاکت مردم، یعنى حکومت استبدادى دینى، که بر مسند قدرت نشسته است، وتا هنگامى که اوامر ودستورات دینى علیه زنان اعمال مى شود وتا روزی که فرهنگ وسنت مردسالارى براى به انقیاد کشیدن زنان در جامعه ترویج مى شود، وضعیت زنان ایران، خصوصاً قشر کم درآمد و نان آور خانواده که بر اساس آمار تعدادشان هر روز افرایش پیدا میکند، اینچنین خواهد ماند.

در چنین شرائطی جمهورى اسلامى همچنان با مبادرت به زندان، شکنجه، سنگسار واعدام زنان مبارز وهمچنین با توسل به سانسور وسرکوب روزنامه نگاران، نویسندگان وهنرمندان زن، راه را بر هرگونه سازمان دهى وتشکل مستقل زنان مسدود کرده است.

ما معتقدیم احقاق حقوق حقه زنان در بستر مبارزات دائم و روزمره میسر است. در دهه های گذشته اگرچه زنان ایران در روند مبارزاتى خود دستاوردهای مهمی را کسب کرده اند، اما هنوز فشار، سرکوب، بى عدالتى، تبعیض های جنسیتی وخشونت علیه زنان در میهن ما در ردیف بالاترین جوامع قرار دارد.

در اینجاست که باید با صراحت اعلام کرد، براى گسترش جنبش های زنان و تشکیل سازمان هاى مستقل آنان وبه ویژه برای رهائی عاجل زنان اقشار تهیدست ومحروم جامعه، برچیدن کلیت رژیم جمهورى اسلامى وایجاد جامعه اى دمکرات و لائیک، مهمترین خواست ما به عنوان بخشی از انسان هاى آزادیخواه و برابرى طلب ایران است.

از منظر ما برقرارى جمهورى مبتنى بر دموکراسى و لائیسیته زمینه هاى گسترده اى براى مبارزات زنان وایجاد تشکل های مستقل آنان در رفع هرگونه ستم جنسیتى و فرهنگ مردسالارى که ریشه اصلى اش در بیعدالتی ها اقتصادی واجتماعی نهفته است را فراهم خواهد کرد.

با صداى بلند همبستگى و پشتیبانى خود از مبارز ات زنان ایران را اعلام میداریم.

هشت مارس ۲۰۱۷

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک

بدون نظر

پاسخ دادن