طنز.. پیام تسلیت وهمدردی خامنه ای به رهبر یا ولی فقیه کره...

طنز.. پیام تسلیت وهمدردی خامنه ای به رهبر یا ولی فقیه کره شمالی درپی مرگ برادرش

526
0
SHARE

برادر و دوست وهمکار اتمی وموشک سازوقداربند درمقابل همه دنیا جناب کیم جونگ.اون صحنه دلخراش وتاسف برانگیز تروربرادرت درغربت سخت دل رئوف ونازکمان وتن علیلمان راآزرد ولرزاند زیرا ما درتمامی عمرمان مخصوصا اززمانیکه مثل شما رهبرمان کردند وفرمانده کل قوا تا کنون آزارمان به یک پشه هم نرسیده است وچنین صحنه هایی باعث میشوند که چشم وگوش ماهم برای انجام این کارهابازشود هرچند که محرمانه میگویم میدانم که خودت کلکش راکندی اما برای رد گم کنی من با قلبی اندوهگین مرگ برادرت را به تورهبرگرانمایه وکم نظیر تسلیت میگویم بقا عمرت آرزوی ما میباشد.

البته یک تشکر وسپاسگزاری هم از شما دارم که جهت ترورمخالفین به روش راحت وبدون درد سرچیزی هم بما آموختی زیرادرگذشته مشتی جوان خودسردرداخل وخارج ازکشوربه ارواح پدرجفتمان بدون اطلاع من می رفتند با مسلسل وقمه وکارد وچاقو وهفت تیرعده ای خداناشناس مخالف مارا می کشتند بلافاصله هم بعلت بی تجربگی دستگیرمیشدند وگند قضیه در می امد وریش مارامی گرفت ومحکومیت پشت محکومیت اما خودمانی بگویم شما هم دراین کارمثل بچه های جان برکف ما کمی گند زدی آخه همکارعزیزتوکه میدانی همه فرودگاهها بخاطرجریانات اتفاقیه دارای تعداد زیادی دوربین هستند لااقل جای ساکت وامنی بچه ها رامی فرستادی کارش راتمام می کردند.
در هر صورت خواهشمندم چند کارتن ازاین امشی های کارسازرا برایم بفرست واز همان حسابی که باهم داریم پولش رابرداشت کن چون واقعا خیلی خوشمان آمد.
همکارعزیزمن بسیارنگران جان خودت هستم مواظب باش ازاین قوطی امشی ها دست همه کس ندهی یکدفعه دیدی مخالفی پیداشد وگرفت مستقیم تو دماغت البته من میدانم درکشورهای تحت رهبری من وتو بخاطراینکه همه دررفاه وآسایش وآزادی کامل هستند مخالفی پیدا نمیشود که بخواهد دست به این کارها بزند اما احتیاط شرط لازم است البته شما که به بهشت وجهنم اعتقادی ندارید ماهم که به ظاهرادعایش رابرای مردم کوچه بازارمیکنیم بخوبی میدانیم که اگرهفتادخدای واقعی هم داشته باشیم بهشتی ازاینکه طی سی وهشت سال مادرآن قرارگرفته ایم نمی توانستند برایمان بسازند بخاطرهمین است که دستورداده ایم شبانه روزپانزده هزارپاسداردرنده اطراف بیتمان درچهارشیفت نگهبانی بدهند واگرتصمیم داشتیم جایی برویم با ماشین ضد گلوله می رویم ومحافظان مسلح با نورپردازی داخل ماشین البته نه ازآن گلوله هایی که توبه شوهرعمه ات شلیک کردی ومثل خربزه تیکه پاره شد منظورم گلوله معمولی است.
درهرصورت سرمبارکت رادرد نیاورم برای سلامتی وجود نازنینت دعا میکنم اما فراموش نکن اگرکلاهکی یا موتورجدید موشکی ساختی دوست وهمکاروبرادردعاگویت را فراموش نکن چراکه واقعا با آزمایش های موفقیت آمیزموشکها مثل خودمان لرزه براندام قدرتهای بزرگ آنداخته ای وجرعت نزدیک شدن به شما وماراندارند چون توی این دنیا فقط من وتو مرد جنگیم ملتهایمان هم قدرت نفس کشیدن ندارند خودی وغیرخودی هم برایمان تفاوتی ندارد پس بچسبیم به صندلی قدرت وصندوقهای پرازدلارهای شیطان بزرگ.
درپایان اگرقصد داشتی برای ظاهرکارتشیع جنازه وسوم وهفته وچهلم وسال برای برادرت برگزارکنی میتوانی ازحساب هرقدرخواستی برداشت کنی جیب من وتویکی است.
من الله توفیق.
برادرودوست وهمکارت سیدعلی خامنه ای رهبرخلافت اسلامی درایران اشغال شده.
                               با مهروسپاس غلام عسگری.

بدون نظر

پاسخ دادن