نبض انسانیت دیروز در بارسلون مى طپید!: رضا اکرمى 

نبض انسانیت دیروز در بارسلون مى طپید!: رضا اکرمى 

292
0
SHARE
نزدیک به نیم میلیون  انسان دیروز  روبه دریاى مدیترانه که تنها در یکسال گذشته بیش از پنج هزار قربانى از میان مهاجرین و متقاضیان پناهندگى به اروپا گرفته است شعار مى دادند « خانه ما خانه شماست » آنان  در دفاع از حقوق بشر ، صلح و امید  از دولت راستگراى اسپانیا مى خواستند که مهاجرین بیشترى را پذیرا شود . چون تا کنون تنها هزار نفر موفق شده اند از این موج چندین میلیونى مهاجر  از این کشور پذیرش بگیرند .
هفته پیش نوشتم که در متینگ جریان  نژاد پرست « جبهه ملى» در فرانسه این شعار هم سر داده شد  که « اینجا خانه ماست به خانه خودتان برگردید »
اقدام  اهالى بارسلون درس بزرگى بود به همسایه شمالى اشان که   ادعاى دفاع از حقوق بشر کافى نیست وقتى چنین آشکار در میدان عمومى علیه آن شعار داده مى شود و کاندیداى ریاست جمهورى اش از همین حزب راستگراى افراطى در رأس نظر سنجى ها براى کسب آراء قرار دارد.

بدون نظر

پاسخ دادن