سیاست

اقرار آمریکا نسبت به کودتاى ٢٨ مرداد

11 ماه گذشته
544 بازدید

مشاهده تصویر

Loading

+ لیست علاقه

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=97320

لینک کوتاه

QR Code For:  اقرار آمریکا نسبت به کودتاى ٢٨ مرداد
مقامات امریکائى در رده هاى گوناگون و در موقعیت هاى مختلف بارها اقرار کرده اند که این کودتا توسط امریکا به وقوع پیوست. کودتاى ٢٨ مرداد خسارت بزرگى به ایران، به منطقه و به جهان وارد کرد. وظیفه یک دولت ملى ایرانى به دادگاه کشیدن امریکا و انگیس در محافل قانونى بین المللى است تا نقاب از چهره این جنایتکاران و همدستان داخلى انان برداشته شود.
دولت ملى فقط با سرنگونى جمهورى اسلامى توسط مردم و اپوزیسیون مستقل و غیر وابسته میسر است.
کسانیکه چشم به کمک امریکا برای سرنگونی رژیم دارند بدانند که  امریکا دولت مترقی، دموکرات و ملى مصدق  را در ایران سرنگون کرد تا دیکتاتوری پهلوی و سپس استبداد دینی خمینی را مستولی کند که کرد.
طرفداران صلح و پیشرفت و آشایس و رفاهیت مردم میدانند که دموکراسی در ایران تنها در اثر مبارزه دائم برای استقلال، آزادی و عدالت پا خواهد گرفت.
دل بستگان به قدرت بیگانگان، ( از هر رنگ و قد و قواره : خاندان پهلوى و بخشى از اپوزیسیون امریکائى که متکى به نفس نیستند، حزب توده، باز ماندگان کاشانى و مکى و بقائى، طرفداران امروز روسیه و فرانسه و اروپا …) این خارجى هرکه باشد، باید بدانند أمریکا، انگلیس، شوروى، فدراسیون روسیه، فرانسه و دیگران، هیچیک دلشان به حال ملت ایران نسوخته بود نمیسوزد و نخواهد سوخت آنها به دنبال منافع و سیاست هاى چپاولگرانه خود هستند.
عربستان و اسرائیل بقیه کسانیکه به اپوزیسیون إمکانات خیانت میدهند آلت دست قدرت هاى بزرگ هستند به کوچکترین اشاره ارباب همه چیز را قطع خواهند کرد و روسیاهى به ذغال خواهد ماند.
به همین جهت باید در خاطره داشت که کوشش براى اتحاد هاى وابسته به خارجى و زیر سیطره قدرت خارجى یا جمهورى ستمگر و مستبد اسلامی غیر از رسوا کردن خود و ضربه زدن به مبارزات ملت ایران نتیجه اى ندارد.
ما باید با هوشیارى و سرسختى استقلال و تمامیت ارضى و آزادى را پاسدار باشیم و از خود مایه بگذاریم و به قدرت بالقوه مردم و پشتکار و زحمت خودمان اتکا داشته باشیم از بدگوئی و بی احترامی عمال بیگانه و عوامل جمهوری اسلامی نهراسیم، با راسنی و درستی برای خقوق ملت ایران گام برداریم، تنها به ملت ایران پاسخگو باشیم و هرگز فراموش نکنیم که هویت ایرانى و شخصیت اپوزیسیون جمهورى اسلامى در آزاد و غیر وابسته بودن آنست.
اگر ما آزاد و مستقل عمل کنیم بیگانه پرستان را تنها بگذاریم و با شجاعت و صراحت به آنان نه بگوئیم و به دنبال اتحاد آزادیخواهان مستقل باشیم پیروزى بی تردید از آن این اندیشه است.
من به نهایت به عظمت این ملت و فرهنگ و تاریخ قوم بزرگ ایرانى و به شجاعت زنان و مردان میهنم ایمان و ایقان دارم.

در زیر سند مربوطه به کودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملى مصدق ضمیمه است.

سند مربوطه

اقرار آمریکا نسبت به کودتاى ٢٨ مرداد

Facebook Comments

فایل های پیوست این مطلب

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما