اقرار آمریکا نسبت به کودتاى ٢٨ مرداد

اقرار آمریکا نسبت به کودتاى ٢٨ مرداد

313
0
SHARE
مقامات امریکائى در رده هاى گوناگون و در موقعیت هاى مختلف بارها اقرار کرده اند که این کودتا توسط امریکا به وقوع پیوست. کودتاى ٢٨ مرداد خسارت بزرگى به ایران، به منطقه و به جهان وارد کرد. وظیفه یک دولت ملى ایرانى به دادگاه کشیدن امریکا و انگیس در محافل قانونى بین المللى است تا نقاب از چهره این جنایتکاران و همدستان داخلى انان برداشته شود.
دولت ملى فقط با سرنگونى جمهورى اسلامى توسط مردم و اپوزیسیون مستقل و غیر وابسته میسر است.
کسانیکه چشم به کمک امریکا برای سرنگونی رژیم دارند بدانند که  امریکا دولت مترقی، دموکرات و ملى مصدق  را در ایران سرنگون کرد تا دیکتاتوری پهلوی و سپس استبداد دینی خمینی را مستولی کند که کرد.
طرفداران صلح و پیشرفت و آشایس و رفاهیت مردم میدانند که دموکراسی در ایران تنها در اثر مبارزه دائم برای استقلال، آزادی و عدالت پا خواهد گرفت.
دل بستگان به قدرت بیگانگان، ( از هر رنگ و قد و قواره : خاندان پهلوى و بخشى از اپوزیسیون امریکائى که متکى به نفس نیستند، حزب توده، باز ماندگان کاشانى و مکى و بقائى، طرفداران امروز روسیه و فرانسه و اروپا …) این خارجى هرکه باشد، باید بدانند أمریکا، انگلیس، شوروى، فدراسیون روسیه، فرانسه و دیگران، هیچیک دلشان به حال ملت ایران نسوخته بود نمیسوزد و نخواهد سوخت آنها به دنبال منافع و سیاست هاى چپاولگرانه خود هستند.
عربستان و اسرائیل بقیه کسانیکه به اپوزیسیون إمکانات خیانت میدهند آلت دست قدرت هاى بزرگ هستند به کوچکترین اشاره ارباب همه چیز را قطع خواهند کرد و روسیاهى به ذغال خواهد ماند.
به همین جهت باید در خاطره داشت که کوشش براى اتحاد هاى وابسته به خارجى و زیر سیطره قدرت خارجى یا جمهورى ستمگر و مستبد اسلامی غیر از رسوا کردن خود و ضربه زدن به مبارزات ملت ایران نتیجه اى ندارد.
ما باید با هوشیارى و سرسختى استقلال و تمامیت ارضى و آزادى را پاسدار باشیم و از خود مایه بگذاریم و به قدرت بالقوه مردم و پشتکار و زحمت خودمان اتکا داشته باشیم از بدگوئی و بی احترامی عمال بیگانه و عوامل جمهوری اسلامی نهراسیم، با راسنی و درستی برای خقوق ملت ایران گام برداریم، تنها به ملت ایران پاسخگو باشیم و هرگز فراموش نکنیم که هویت ایرانى و شخصیت اپوزیسیون جمهورى اسلامى در آزاد و غیر وابسته بودن آنست.
اگر ما آزاد و مستقل عمل کنیم بیگانه پرستان را تنها بگذاریم و با شجاعت و صراحت به آنان نه بگوئیم و به دنبال اتحاد آزادیخواهان مستقل باشیم پیروزى بی تردید از آن این اندیشه است.
من به نهایت به عظمت این ملت و فرهنگ و تاریخ قوم بزرگ ایرانى و به شجاعت زنان و مردان میهنم ایمان و ایقان دارم.

در زیر سند مربوطه به کودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملى مصدق ضمیمه است.

سند مربوطه

اقرار آمریکا نسبت به کودتاى ٢٨ مرداد

بدون نظر

پاسخ دادن